ONLINE KİTAP SATIŞ
ETK?NL?KLER
 

Tekden E?itim Kurumlar? Ve ?zel Okul Avantajlar? Nelerdir?


Toplumlar?n geli?mesinde e?itimin ?nemi ?ok büyüktür. Geli?mi?likte e?itim sürecini g?z ard? etmek mümkün de?ildir. Geli?mi?li?in bu sürecinde ?zel okul ??retimin pay?n? g?rmez den gelemeyiz bu maalesef mümkün de?ildir. ülkelerin kalk?nmas?nda ki en büyük pay? nitelikli insan gücünde oldu?unu da g?z ard? etmek mümkün de?ildir.


Demokratik sistemlerde her türlü e?itime yer verilmi? olman?n sebeplerinden birisinin bu oldu?unun inanc?nday?m. Bu sebepledir ki; ?zel ??retim okul denince Tek den e?itim kurumlar? akla gelmektedir. Bireyler temel bilgi ve becerilerini ??renmi?, yeteneklerini ortaya ??karm?? g?rdüklerini ve dü?üncelerini istenilen ortamda rahatl?kla s?yleyebilen, kendi kendisine fikir üretebilen, probleme ??zmede


Ba?kalar?ndan yard?m istemeyecek ?ekilde yeti?tirilmi? olurlar. ?zel ??retim kurumlar?n?n, devlet okullar?n?n baz?lar?na oranla fiziki yap? bak?m?nda, ders ara? ve gere? bak?m?ndan ve personel bak?m?ndan daha avantajl? durumda oldu?unu s?ylemek mümkündür. ?zel okul, ba?ar?l? ??renci yeti?tirilmesi demektir. ?zel okullar tam gün e?itim ve ??retim yap?lmaktad?r. Ders ara?, gere? bak?m?ndan ?ok iyi donan?ma sahiptir. S?n?flardaki ??renci say?s? daha az ve bu bir ??rencinin daha iyi alg?lamas?na ve ??renmesine neden olmaktad?r. Spor salonlar?, kitapl?klar, bilgisayarlar? mevcuttur. Bu nedenledir ki, ??rencileri daha ba?ar?l?d?r.


?zel okullar?n Anadolu’nun bütün illerinde hatta büyük il?elerinde dahi a??lm?? olmas? dengeyi ?zel okullar?n lehine ?evirmi?ti. E?itim ve ??retimde s?n?f mevcudu ?ok ?nemlidir. Devlet okullar?n?n s?n?f mevcudu ile ?zel okullara g?re ?ok fazlad?r bu nedenle devlet okullar?nda e?itim ??retim ?zel okullara g?re azd?r. Devlet okullar?nda s?n?flar 60 ki?ilik iken ?zel okullar 20 ki?iliktir.


E?itim ve ??retimde s?n?f mevcudu ?ok ?nemlidir. ?zel okullar?n devlet okullar?na g?re ??rencilere sa?lad??? bir?ok avantaj var. Bu avantajlar ?zel okul e?itim ve ??retmen devlet taraf?ndan otomatik olarak atanmaktad?r. Bu nas?l oluyor ??retmenler ?zel s?navlara girip, ?e?itli denemelerden ge?irildikten sonra al?nan ??retmenlerdir.


E?itim a?amas?nda tecrübe edinmi?, anlat?m? kuvvetli hocalara kadro verilmektedir. ?zel okullar e?itim sistemi olarak daha sa?lamd?r. ??rencileri daha iyi e?itebilmek i?in ek etütler, aktiviteler ve dersler verilebiliyor. ?zel okullarda sportif alanda veya satran? gibi alanlarda bir devlet okuluna g?re daha fazla zaman ayr?lmaktad?r.


Bu anlarda e?itimler, devlet okullar?nda daha kalitelidir. Devlet okullar?nda bulunmayan bir?ok imkan ?zel okullarda bulundu?u i?in ??renciler bir?ok ?eyi tam manas?yla inceleyebiliyorlar ve kullanabiliyorlar. Bu sayede bir?ok konuda kendilerini daha iyi geli?tirebilirler. ?zel okullarda ?ngilizce gibi yabanc? diller i?in alan?nda uzaman yabanc? veya i?inin ehli hocalar bulunarak e?itim vermektedirler.


Devlet okullar?na g?re daha fazla ?ngilizce sunulurken, ??renciler daha iyi ?ngilizce ??renir. Ancak devlet okullar?nda ?ngilizce e?itimi ?ok kaliteli olmay?p, ?ngilizceyi ??renebilen say?s? ?ok azd?r. ?zel okullarda ??rencilerin e?itim standartlar? yüksek oldu?undan ba?ar? oran? da devlet okullar?na g?re ?ok yüksektir. Bu sebeple de devlet okullar?ndan daha avantajl?d?r. Ki?iler bu okullarda okuyabilmek i?in gerekli büt?eye sahip ise kaliteli bir e?itim i?in bu f?rsat? de?erlendirebilir veya bu okullarda burslu okumak i?in ?al??abilir.


Tekden E?itim Kurumlar? ?zel Okullar ?le ?lgili Nelere Dikkat Etmeliyiz?


E?itim sistemi yeni ku?aklar?n bilgilenmesi, yeteneklerini geli?tirmesi, fark?ndal?klar yaratmas?, ??rencinin ilgi ve becerilerine uygun ??renim g?rmesi i?in uygulanan sistemdir. Bu sistemin ?nemli bir aya??n? da ?zel okullar olu?turuyor.Aileler ?ocuklar?n?n alaca?? e?itimi i?in en iyiyi se?erken bir?ok k?stas? g?z ?nüne al?rlar.


Büt?elerine uygun olmas?, okulun eve yak?nl???, k?klü bir ge?mi?i olup olmad???, ??retmen kadrosunun tecrübesi ve yeterlilik düzeyi, okulun sosyal ?al??malarda yer al???, yabanc? dili ??retme düzeyi, okulun fiziksel ortam?, tan?nm??l?k düzeyi, vak?f okulu olmas?, yurt d??? okullarda denklik verebilmesi, ikinci yabanc? dilin ne oldu?u, tavsiye edilen memnuniyet derecesinin yüksekli?i, spor ve sanat faaliyetlerinde aktif yer almas? ve ?düllerinin olmas?, ??renci i?in etüt ve takviye ders uygulamalar?yla ders d???nda destekleyici faaliyetleri, okulun aile ile ayn? ideolojide olmas? gibi k?staslar se?im konusunda etkili oluyor.Ard?ndan ??rencinin yetenek ve ilgi alan?na g?re y?nelimde bulunmay? tercih ediyorlar. ?rne?in, ailenin ?ocuklar? say?sal derslerde ?ok ba?ar?l?, ders ?al??may? seven ve not kayg?s? ta??yan bir ??renci ise, ?zel okullar ?ocuklar? sosyal, sanat ve spor alanlar?nda ba?ar?l? ise ona g?re bir se?im yap?yorlar.


Baz? aileler ise okul se?iminde ge?mi? deneyimlerine dayanarak tercihte bulunuyorlar. Ebeveynlerden biri kendi mezun oldu?u okuldan ?ocu?unun da mezun olmas?n? istiyor olabiliyor . Ancak burada ?unu unutmamak gerekir ki ?a??m?z bilgi ?a?? ve en h?zl? de?i?im bilgi alan?nda oluyor ki her okul bu de?i?imi yakalayam?yor. Yerinde sayan, eski ve kullan??s?z e?itim y?ntem ve sistemleri, günümüz ?ocu?unun ihtiya?lar?na ma?lesef cevap veremiyor. Klasik ??retmen, disiplinli okul, oturmu? müfredat yeni nesil i?in tek ba??na yeterli de?il. Tam tersine


gibi yenilik?i sistemleri istiyor.


Bu anlay??la yola ??kan bir?ok aile, ?ocuklar?n?n ihtiya?lar?na cevap veren bir okul istiyor olmalar? son derece Bir?ok aile Ben zaten ?zel okula g?nderiyorum; bir de gitarm??, piyanoymu?, basketbolmu?, satran?m??, baleymi? u?ra?amam. Verdi?im okulda bunlar da yer als?n, ben dü?ünmeyeyim okul halletsin diyor, i?te burda devreye Tekden e?itim kurumlar? giriyor.


Bu aray??la yapt?klar? se?imle hem ?ocu?unu hem de büt?esini rahatlat?yor. Hafta sonu veya okuldan sonra kurs ve ?zel ders aray???na girmesine de gerek kalm?yor. Biliyor ki okulda ?ocu?u bu alanlarda destekleniyor. Aileler ?ocuklar?n?n yüzme havuzu,buz pateni pisti olan, binicilik yapabilece?i, hayvan sevebilece?i ve besleyebilece?i, rahat?a oyun oynayabilece?i, geni? ve ye?il bir bah?esi olan, tar?m, bah?ecilik, a???l?k gibi alanlarda faaliyet g?steren bir okul olmas?n? tercih edebiliyor.


?ocuklar?n?n okulda hem ??renirken hem de hayata haz?rlanmas?n?, deneyim kazanmas?n? isteyebilir. ?ocu?unuzun gelece?ini yapt???n?z se?imle elinizde tuttu?unuzun sorumlulu?u, olay? daha da ?nemli hale getiriyor.Bununla birlikte unutmamal?d?r ki her ?ocuk bir bireydir, ebeveynlerine benzemeyen karakter, beceri ve zekaya sahiptirler. ??te bu yüzden se?imlerinizi yaparken yukar?da bahsetti?im k?staslar? ?ocu?unuzun mevcut durumu ile de?erlendirmenizde fayda vard?r.


Tekden E?itim Kurumlar? ?le ?zel Okul Fark?n? Hissedin


Bana sorarsan?z se?iminizde en ?nemli k?stas, Kolej okulun verdi?i e?itimin kalitesi olmal?d?r. E?er se?iminizi ?oktan yapt?ysan?z ve tercih etti?iniz okulun size ve ?zellikle ?ocu?unuza uymad???n? dü?ünüyorsan?z hemen de?i?tirin derim. ?ocuklar büyükler gibi de?ildir, hemen adapte olurlar. üstelik kal?c? zarar vermeden ?ocu?unuzu do?ru okula g?nderirseniz hem siz hem de onlar kazanacakt?r.


??rencinin sistemli ?al??mas? ile sadece s?navda ba?ar?l? olmas?n? sa?lamak de?il edindi?i bilgilerin kal?c?l???n? sa?lamak ve ??renciyi bir plan i?inde hareket etmeye zorlamas? ve disipline etmesi ?ok ?nemli bir fakt?rdür. Bu sistemli ?al??ma da ??renciyi ba?ar?ya g?türmektedir. Di?er a??dan bak?ld???nda s?navlar genellikle rekabet mant???nda yap?ld??? i?in ??rencinin alm?? oldu?u her bir puan binlerce ??renciyi geride b?rakmak demektir. Bu ba?lamda ?zel okullar ??rencinin eksik oldu?u her konuya birebir ??züm üretti?i i?in ?ok faydal? ve zaman anlam?nda da en k?sa zamanda en ?ok bilgiyi aktarma a?amas?nda ?ok ?nemlidir.


Seo by www.reknova.com.tr and Suchmaschinenoptimierung


E?itim ??retimde ?zel Kolej Fark? Ve ?nemi


Her y?l eylül ay?nda ??rencilerin ya?ad?klar? sevinci ve enerjisi yüksek olan ?ocuklar ve gen?ler, ellerinde kitaplar, kalplerinde yeni y?l?n heyecan? ile okul yollar?n? doldurmaktad?r. Yeni e?itim ??retim y?l?n?n ba?lamas?yla hayat? tan?d?klar? ve geli?ip, ?ekillendikleri yuvaya geri d?nmü?lerdir. Okul ailemizden ald???m?z temel hayat bilgilerinden sonra, okuma, yazma ve ya?ad???m?z dünya ile ilgili bilgileri almaya gitti?imiz, arkada?lar edinip, sosyalle?ti?imiz, hayata kar??t???m?z yerdir. ??retmenler ve kitaplarla orada tan???r?z. ?evremizde akan hayat?n i?leyi?ini, d?nen yerküreyi, tarihimizi, dünyadaki binlerce neden ve nas?l?n cevab?n? ve daha nice ger?e?i okulda ??reniriz. üstelik bu deneyimi arkada?lar?m?zla payla??r?z.


Hep birlikte ??renmenin, tart??man?n, incelemenin keyfini ya?ar?z. ?zel okullar ?ocu?unuza istedi?iniz e?itimi sa?laman?n en k?sa yoludur. ?ocu?unuzun ihtiyac? oldu?unu dü?ündü?ünüz bir okulla bulu?turabilirsiniz. Her ?zel okul bir devlet okulundan daha iyi e?itim verecektir diye herhangi bir kural yoktur. Her iki ebeveynin de ?al??t??? durumlarda ?zel okullar, e?itimin yan?nda sa?lad?klar? sanat, spor veya kültürel aktivitelerle ailenin ?ocuklar?n?n bo? zamanlar?yla ilgili beklentilerini destekler. ?zel okullar bir sonraki sene uygulanacak e?itim program?ndan ?ocu?unuzun geli?imine de pek ?ok konuda detayl? bilgilendirmeyi talep edebilirisiniz.


Devlet okullar? her ?ocu?un temel hakk? olan e?itime para kar??l??? olmadan sa?laman?n tek yolu olabilir fakat e?itim ??retim ?zel kolej e?itimi gibi olmuyor müfredatlar ayn? olabilir fakat devlet okulundaki ??retmenlerin vermi? oldu?u e?itimle ?zel kolej taraf?ndan verilen e?itim maalesef ayn? de?ildir. Okul saatlerinin genelde daha k?sa olmas? ?al??an anneleri zora sokmaktad?r. Sanat, spor ya da kültürel etkinlikler s?z konusu oldu?unda her zaman o kadar ?ansl? olmayabilirsiniz.


?zel Kolej ?le Devlet Okulu Aras?ndaki Farklar? ?ncelemeden Karar Vermeyin

Devlet okulu ile ?zel kolej aras?nda ??kan farklardan biride aktivitelerdir. Her devlet okulunda aktivite olmayabiliyor var olan okullarda ise ?zel kolejlerdeki gibi de?ildir. ?ocuklar?n? devlet okulunda okutmaya ba?latan ailelerin temel kayg?s? iyi bir ??retmen bulmakt?r, k?sacas? sistemden ?ok ki?ilere güvenmek gerekir. Her y?l Eylül ay?nda ??rencilerin ya?ad?klar? sevinci ve enerjisi yüksek olan ?ocuklar ve gen?ler, ellerinde kitaplar, kalplerinde yeni y?l?n heyecan? ile okul yollar?n? doldurmaktad?r.


Yeni e?itim ??retim y?l?n?n ba?lamas?yla hayat? tan?d?klar? ve geli?ip, ?ekillendikleri yuvaya geri d?nmü?lerdir. Okul ailemizden ald???m?z temel hayat bilgilerinden sonra, okuma, yazma ve ya?ad???m?z dünya ile ilgili bilgileri almaya gitti?imiz, arkada?lar edinip, sosyalle?ti?imiz, hayata kar??t???m?z yerdir. ??retmenler ve kitaplarla orada tan???r?z.


?evremizde akan hayat?n i?leyi?ini, d?nen yerküreyi, tarihimizi, dünyadaki binlerce neden ve nas?l?n cevab?n? ve daha nice ger?e?i okulda ??reniriz. üstelik bu deneyimi arkada?lar?m?zla payla??r?z. Hep birlikte ??renmenin, tart??man?n, incelemenin keyfini ya?ar?z. Okul daha ?ocuk ya?ta hayat?m?za girer ve okul hayat? gen?lik y?llar?n?n da büyük bir b?lümünü kaplar.


Hayat?n en de?erli bunca y?l?n? kaplayan bu d?nem, bizi gelece?e haz?rlayan en ?nemli f?rsatt?r. Okul s?ralar?nda ??renilen her bilginin gereklili?i ancak bunlar? ger?ek hayatla ili?kilendirdi?imiz müddet?e ge?erlidir. Sade bilgi kullan?lmad?ktan sonra bir anlam ifade etmez. Bu sebepten bilgiyi kullanma yetene?i geli?tirmek ?nemlidir. ??te bu noktada e?itimin ?nemi ortaya ??kar. Okumak sadece s?navlarla ge?en bir d?nem olarak alg?lanmamal?d?r. Hayata olan bak?? a??m?z?n da de?i?ip geli?ti?i sürece, okullar amac?na ula?m?? olacakt?r. B?yle yeti?en nesiller ger?ek ba?ar?ya ula?abilirler.


Tekden E?itim Kurumlar? Fark? ?le ?zel Kolej Avantajlar?n? Tercih Edin

Okulumuz, gelece?in teminat? olan ?ocuklar?m?za; aile s?cakl???n? aratmayan, sevecen ve ho?g?rülü, güvenli ve sa?l?kl?, bilimsel disiplin i?erisinde, ki?isel yeteneklerinin geli?tirilebilece?i bir e?itim ortam? sunar. Gelece?e ümitle bakan, ?al??an, ba?ar?ya ko?an, kendine güvenen ?a?da? bir nesil yeti?tirme ?abas? i?indedir. Kazanm?? oldu?u ba?ar?lar, sosyal ve sportif aktivitelerle bu hedefine ula?t???n? g?sterir.


Günümüzde ?zel okullar ?o?almaktad?r, ?zel okullar?n devlet okullar?na g?re bir?ok avantaj? bulunmaktad?r. Bu avantajlardan dolay? veliler ??rencilerini ?zel okullara kay?t yapt?rmaktad?r. ?zel kolej ??retmenleri okullara devletin atama sistemi ile atanmamaktad?r. Bu ??retmenler buralara se?ilerek getirilmektedir.


Hepsinin bilgi seviyesi fazlas?yla yüksek ve ??rencilerle olan ileti?imleri ?ok iyidir. ?zel kolej e?itim sistemi devlet okullar?na g?re daha sa?lamd?r. Bu okullarda ??rencilerin derslerini aksatmalar? durumda etütler, ek dersler, birebir dersler yap?lmaktad?r. Bu sayede ??renciler e?itimden geri kalmamaktad?r. Sosyal aktivitelerde ?ok geli?mi?tir.?o?u ?zel okulda bulunmaktad?r. Bu aktiviteler ??renciyi ruhunu da motive eder, ?ngilizce e?itim sistemi de devlet okullar?na g?re ?ok geli?mi? olup ??rencilere bir dil kazand?rmaktad?r. Günümüzde her bireyin ?u an ?ngilizce bilmesi gerekmektedir. ?zel kolej ?ngilizceyi ??renmekte do?ru yerdir temel. Burs olanaklar? da mevcuttur. ??renciler bu okullarda e?itim alabilmek bu okullara burslu bir ?ekilde girebilir.


Tekden E?itimin ??renciye Verdi?i ?nem

Bir ??rencinin ya?ad??? mekan ve ??renim g?rdü?ü okul de?i?ti?inde ?ocuklar?m?z farkl? oranlarda olsa da endi?elenirler. Yeni okulunda nas?l bir ortamla kar??la?aca??, yeteneklerini g?sterip g?steremeyece?i, ba?ar?l? olup olmayaca?? ?eklindeki sorular? kendisine devaml? sormaktad?r. Bu nedenle okulumuza yeni ba?layan her ??renci rehberlik uzman?m?za taraf?ndan kar??lan?r ve oryantasyon süreci ba?lar.


??rencinin akran grubuna, okul kültürüne, e?itim program?na uyum sa?lamas?n? kolayla?t?racak bu süre?te dan??man ??retmen ve rehberlik koordinasyon i?indedir. Ayr?ca grup ?al??malar?, güvenli bir ortamda ,bir uzman liderli?inde,fark?ndal??? artt?rmay? ya?anan sorunda ??rencinin tek ba??na olmad???n? g?stermeyi ve ki?isel geli?imi ama?layan pisikolojik dan??manl?k hizmetidir.


??rencilerle yap?lan grup ?al??malar?, elde edilen bilgiler ?????nda, ayn? konuda sorun ya?ayan ??rencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup deste?i sa?layabilmek i?in bir arada yap?l?r. Grup ?al??malar?n?n neler olaca?? akademik takvimimizde belirtildi?i gibi, ??retim y?l?nda olu?an ihtiya?lara g?re olu?turulmaktad?r. Bu ?al??malar? okul psikologlar?m?z ve rehberlik uzmanlar?m?z yapar.
Yarat?c?l?k, sorgulay?c?l?k, deneyim, bireysel ve sosyal ??renme, yenilik?i ve ara?t?rmac? olmak ?ocuklar?n do?as?nda vard?r. Oyun, resim, heykel, matematik, dans, müzik yüzlerce dilinin birka??d?r. ?ocu?un i?indeki potansiyeli a???a ??karabilece?i ve kendini ger?ekle?tirece?i ?evreyi sunmak i?in bu kurulu?lar. ??rencilerimiz i?in ger?ek ba?ar? hedefi, ulusal ve uluslararas? projeler i?in ürünler ortaya ??karmak teknolojik donan?m? son derece geli?mi? olan lisemizde bilimin ?????nda projeler üretmektir.


??rencilerimizin kendi ??renme sorumlulu?unu, davran??lar?n?n sorumlulu?unu, kendine ve ?evresine kar?? sorumluluklar?n?n fark?nda olmalar?n? sa?lamak amac?yla sosyal sorumluluk g?revleri ile projelere y?nlendirilmektedirler. ??rencilerin, kendi ki?isel geli?imleri do?rultusunda seminerlere, konferanslara kat?l?m g?stermeleri; sanatt?n ve sporun bir?ok dal?nda yetenekleri do?rultusunda geli?imleri sa?lanarak kendi bireysel portfolyolar?n? olu?turmalar? hedeflenmektedir.


?zel Kolej E?itim Alan?ndaki Portfolyonun Amac? Nedir?


Portfolyo haz?rlarken nelere dikkat edilmelidir;?zel kolejlerde ??rencileri i?in en ?ok haz?rlad?klar? program kapsayan ;?zgüven duygusunu geli?tirmek, Problem ??zme becerisini geli?tirmek ,ileti?im becerilerini geli?tirmek, yarat?c? dü?üncesini geli?tirmek. Sanatsal ve sportif alanlardaki potansiyelini kullanabilmesini i?in rehber olmak, yabanc? dilde sa?lam bir temel kazanmas?n? sa?lamak, bili?sel, duygusal ve sosyal anlamda ??rencinin haz?rlanmas?n? sa?lamakt?r.

Kevin Minter Jersey Julius Thomas Jersey Clay Matthews Jersey
program Tekden Atatürk Doktor Yemek Listesi Albüm insan
Tekden Koleji - ?zel Okul E?itim - Kolej ? 2015. Tüm haklar? sakl?d?r